ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΟΧ 1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανάρτησε στις 13/03/2018 τους πίνακες με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018, τα οποία αφορούν την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από Πέμπτη 15/03/2018. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510),όπως ορίζουν οι Ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2018 και ΣΟΧ 2/2018.

Τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018, τα οποία αφορούν την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου, για την ειδικότητα ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018), ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πίνακες ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, στο site μας (βλέπε παρακάτω):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΔΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Επιστροφη