ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΟΧ 2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανάρτησε στις 16/03/2018 τους πίνακες με τα
αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018, τα οποία αφορούν την πρόσληψη συνολικά ενός (1)
ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους, δηλαδή από Σάββατο 17/03/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πίνακες ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, στο site μας (βλέπε παρακάτω):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Επιστροφη