ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας δημοσίευσε στις 22/02/2018 τις ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2018 και ΣΟΧ 2/2018, οι οποίες αφορούν την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 23/02/2018 μέχρι και την Δευτέρα 5/03/2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πραξιτέλους Κονδύλη & Κοσμοπούλου 1 , Αρχαία Ολυμπία ,υπεύθυνη κα Μαντά Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 26240 29059), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Αναλυτικά τις ανακοινώσεις καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το δείτε και να το εκτυπώσετε στο site μας (βλέπε παρακάτω)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ-6

Επιστροφη