ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2019

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανάρτησε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στις 20/02/2019 τους πίνακες με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019, τα οποία αφορούν την πρόσληψη συνολικά δυο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους, δηλαδή από Πέμπτη 21/02/2019. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην διεύθυνση  Πραξιτέλους Κονδύλη & Χ. Κοσμοπούλου 1 (εντός δημαρχείου) - Αρχαία Ολυμπία - Τ.Κ. 27065 - υπ΄οψιν κ. Παναγιωτόπουλου Αριστείδη, όπως ορίζει η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά το πρακτικό της τριμελούς επιτροπής καθώς και τους πίνακες στο site μας (βλέπε παρακάτω):

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
 
Αριστείδης Παναγιωτόπουλος 

----

Αρχαία Ολυμπία
Τ.Κ. 27065
Τηλ.: 2624029059
Φαξ.: 2624023124
http://www.kedao.gr

Επιστροφη